تبلیغات
چیهال - مولانا عبدالحمید: گوں شخصیتانی روگءَ، دینی و اسلامی كارانی تها نزوری نیئیت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


مولانا عبدالحمید: گوں شخصیتانی روگءَ، دینی و اسلامی كارانی تها نزوری نیئیت

مولانا عبدالحمیدءَ گوں اشاره په مولانا احمد - رحمه الله - ءِ دلپدردیں بیرانیءَ پرمائینتی: تقوادار و باعملین و شهزانتیں عالم، مولانا احمد- رحمه الله - ءِ بژنیگیں روگ، ما پهكانی دلپدردكت. مُلكءِ دینی و مذهبی و سیاسی زانتكار و سروكاں، علمی بنجاه، دینی وانگجاهاں و همے پیمءَ درملكی عالم و زانتكاراں باز گمیگ بوت أنت و وتی دلپدردی إش درشاں كت.

زاهدانءِ‌ اهلسنتءِ جمعهءِ‌پیشنمازءَ ماں (1 فروردین 1392 همدپ گوں 21مارچ 2014)ءِ جمعهءِ‌گپاں پرمائینت: مولانا احمد- رحمه الله - ءَ وتی زندگی په دین و مردمانی خدمتءِ واستا وقف كتگ أت. آ واجه حكومت و ملتءِ دلسوز و یك میانه رویں انسانے أت. میانه و معتدلیں كِشكِے كه ما آئیءِ سرا روگاإیں هما مولانا عبدالعزیزءِ راه و كشك إنت. ما را گوں افراط و تفریطءَ هچ همگرنچی نیست. دارالعلوم زاهدانءِ‌تها پهكیں كاراں گوں شور و صلاحءَ انجام دیگ بنت و مولانا احمد- رحمه الله -  هں چه شور و صلاحءِ‌ مردمان أت و وتی گپءِ‌ سرا هچ هُجّی نكت. واجه ماں پهكیں كاراں یك صاحبنظر، كاربلد و دورچار و په مئی راجءَ یك خدائی دادے أت و وتی مَٹ بس وت أت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ‌جمعهءِ خطیبءَ دیمءَ‌ پرمائینت: گوں إشیءَ كه سكراتءِ  وهدءَ و سكیانی برداشت كنگءِ واستا، انسانءِ دیم دگه رنگ كاریت، بلئے مولانا احمد- رحمه الله - ءِ‌ دیم رند چه وفاتءَ گل و كندان أت گڑا مئی امیت و گمان همش إنت كه آ واجهءِ‌ آخرت چه دنیائی شرتر و آبادترببیت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ‌پیشنمازءَ چه ذمه داراں، عالم و زانتكاراں و پهكیں مردماں كه چه استانءَ و ڈن چه استانءَ، مولانا احمد- رحمه الله - ءِ‌ تشییع جنازهءَ بهرإش زرت و وتی دوستی إش پیش داشت و همے پیمءَ چه سرجمیں كسانے كه گوانك یا كاگدءِ‌ سرا وتی دلپدردی إش جار جتگ أت، منتواری و قدردانی كت و پرمائینتی: اگرچه ما گوں مولانا احمدءِ بیرانیءَ چه إے بابتءَ كه ما وتی یك دیریگیں دوست، مڑاداریں همكار، زانتكاریں انسان و گمواریں عزیزے چه دست دات، دلگران و پریشان إیں؛‌ بلئے ما دلجم إیں كه دینی و اجتماعی كارانی تها هچ پیمیں نزوری إے پیش نیئیت؛ پچے كه دینءِ‌كار په من و منی همكاراں منحصر نه إنت بلكیں دینءِ‌كاراں اللهءِ دستءَ أنت و الله گوں هر كسے كه بلوٹیت وتی دینءَ دیمابارت و حقءَ جاری داریت. پمشا ما را امیت هست كه كاراں گیش چه پیشءَ وشتر و بهتر دیما بروأنت.

 مولانا عبدالحمیدءَ دیمءَ گوں إشیءِ پرمائینگ كه "مولانا احمد - رحمه الله - پهكیں مردمانئیگ أت" چه پهكانی لوٹ إت كه په خدامرزیءِ روحءِ شادمانیءَ، آئیءِ چوكانی صحیحیں تربیتءَ و همے پیمءَ په درالعلوم زاهدان و مسجد مكیءِ مادی و معنویءِ دیمرویءَ نیكیں دعا بكن أنت.

بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: جمعهءِ وعظان،  حالءُ احوال،  بلوچستانءِ حالان،  جهان اسلامءِ حالان،  بلوچستانءِ تاریخ، 
ٹَـپـّه یاں : شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، وفات مولانا احمد نارویی، خطبه های جمعه، بیانات جمعه، دارالعلوم زاهدان، اخبار اهلسنت ایران، درگذشت مولانا احمد،
همے بارهءَ دگه مطلب: دنیاءَ پهكءَ ‌یله دیگ، مقرب و خداءِ درگاهءِ نزیكینانی كارإنت، پاكیں قرآن أفضل الذكر و آئیءِ وانگ عبادت إنت، گروگان گیری و ناامنی پیداگ كنگ، په اهلسنتءَ مزنیں ظلمے و إیرانءِ مهلوكءَ زیان و ضرر دنت، مولانا عبدالحمید: اسلام په حلالیں روزیگءِ در گیجگ وپه جائزیں تجارتءَ توصیه كنت.، سرمایه داراں بے هچ ترسےءَ ماں استانءَ سرمایه گذاری بكن أنت.، تپاكی و همدلی و عدالتءِ اجرا هر حكومتےءِ‌ پابرجاهیءِ نشان إنت، مولانا احمد نارویی- رحمه الله- ءِ تشییع جنازهءِ مراسم ماں زاهدانءَ برجم دارگ بوت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ