تبلیغات
چیهال - گروگان گیری، په اهلسنتءَ مزنیں ظلمے و إیرانءِ مهلوكءَ زیان و ضرر دنت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


گروگان گیری و ناامنی پیداگ كنگ، په اهلسنتءَ مزنیں ظلمے و إیرانءِ مهلوكءَ زیان و ضرر دنت

مولانا عبدالحمیدءَ گوں گروگان گیری و ناامنی پیداگ كنگءِ إیرجنگءَ، إے كاری په اهلسنتءَ "مزنیں ظلمے" و په ایرانءِ مهلوكءَ "ٹوهیں ضررے" زانتی.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ‌ پیشنمازءَ ماں بهرے چه (25 بهمن 1392)ءِ جمعهءِ گپاں گوں وتی وشحالیءِ درشاں كنگ چه ملكءِ هنوگیں جاور و حالاتءَ، إے چیزی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامیءِ برورد زانت و پرمائینتی: اللهءِ شگرإنت كه ملكءِ هنوگیں جاور وحالات باز وش أنت و مردم نیك و بدءَ جاه كارأنت و مسایلءَ وشی سرءَ پچ ورچ كن أنت. ملت إے چیزءَ ‌شری سرءَ سرپدإنت كه ماں نوكیں دولتءَ چه سرمایه گذاری و سرمایه گذارں پلامرزی و حمایت بیت. إے دولتءِ واهگ كارپیداگ كنگ، كارخانهءِ جَنَگ و تورمءِ‌ دوركنگ إنت.  پمشكا ما را إے دولتءِ سیاستانی سرءَ بروسه هست إنت و امیدوارإیں كه مئی استان و ملك دیم په آبادانی و دیمرویءَ گام جنان ببیت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ‌جمعهءِ‌پیشنمازءَ په ملكءِ هسته ای مذاكراتءَ اشاره كت و پرمائینتی: هسته إیءِ موضوع یكے چه ایرانءِ مزنیں مشكلان أت كه گوں رندیگیں مذاكرات و گند وننداں گیشینگ بوت و ظاهر بوت كه ایران، هسته ای سلاحءِ رندءَ نه إنت؛ بلكیں ایرانءِ‌ ملت صلح آمیزیں هسته إیءِ رندءَ إنت. صلح آمیزیں هسته إی ایرانءِ حق إنت و هچ واك وقدرتےءَ حق نیست كه ما را په إے چیزءِ رسگءَ مئیلیت.

واجهءَ دیمءَ پرمائینت: نوكیں دولت إے چیزءِ رندءَ إنت كه راج و مذهباں ارزش بدنت و تبعیض و نابرابریاں دوربكنت و قانونءَ اجرا بكنت.

یكے چه ڈاكٹر روحانیءِ واهگاں إیش أت كه قانون، ملكءِ تها كاربندگ ببیت و پهكیں مردماں په یك چمے چارگ ببنت و درستاں ایرانءِ درجه یكیں باشنده ببنت.

دارالعلوم زاهدانءِ مدیرءَ په "افرادءِ كاربندگءَ حَسبِ آیانی توانمندیاں" اشاره كت وپرمائینتی: مهلوك إے چیزءِ رهچارإنت كه تبعیض و نابرابریاں دوركنگ ببنت و چه پهكیں راج ومذهبانی توانمند و كاربلداں كارگرگ ببیت. ماں افرادءِ كاربندگءَ، مذهب و قوم چارگ مبیت، بلكیں آیانی توانمندی و كاربلدی چارگ ببیت و راجكماشءِ گپ و نوكیں دولتءِ سیاست هں همش إنت كه إے سیاست باز وشیں سیاستے كه همیشگی امنیت و تپاكیءَ كاریت.

مولانا عبدالحمیدءَ گوں هنوگیں گروگان گیریءِ محكوم كنگءَ كه لهتے مرزبان گروگان گرگ بوتگ أنت پرمائینتی: ماں پهكیں جاور و حالاتءَ خاصكار ماں هنوگیں وهدءَ كه ایرانءِ مهلوك په ملكءِ‌ آبادی و دیمرویءَ باز امید وار أنت، راهءِ بندگ وگروگان گیری ونا امنیءِ پیداگ كنگ رد إنت. گروگان گیری ماں هر جاور وحالے ءَ كه ببیت رد إنت  ودرست نه إنت. نا امنیءِ كارگ، سرمایه گذاران نئیلیت كه ماں استانءَ سرمایه گذاری بكن أنت كه إے چیز په استانءِ سرجمیں مردم، چه شیعه و چه سنی ضرر إنت.

واجهءَ پرمائینت: آ كسانے كه سیمسر ومرزانی إے دیمءُ وآدیمءَ بمب تْراك وگروگان گیریءِ رندءَ أنت  إشیءَ بزان أنت كه نا امنیءِ پیداگ كنگ په اهلسنتءَ مزنیں ظلمے وپه إیرانءِ  مهلوكءَ ضرر وزیان كاریت. اهلسنتءِ مردم ماں سیستان وبلوچستان وتمامیں إیرانءَ نا امنی وگروگان گیریءَ نمن أنت وهركسیءَ كه گروگان گیری بكنت ونا امنی بیاریت محكومی كن أنت، آ كسانے كه گروان گیری كن أنت، دور چاری إش نیست.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ پیشنمازءَ پرمائینت: منی نیكیں سوج په گروگان گیراں إشنت كه إے كارانءَ انگار بكن إت وبندیگاں آزات بكن إت، إشاں جمهوری اسلامیءِ مرزبان وسرمچاران أنت وآیانی لوگءِ مردم وپهكیں ملت په آیاں پریشان أنت. منیں عیدالحمید شمئی خیر وصلاحءِ لوٹوكاں حتی كسانے كه منی مخالف أنت من آیانی خیرءَ هں لوٹاں منءَ وتی غم نگپتگ، بلكیں من په إیرانءِ مهلوكءِ شری وصلاحءَ فكر كناں.

واجهءَ دیمترءَ دیم گوَر په مخالفان كت وگوشتی: ماں هنوگیں دورءَ إیرانءِ تها په مخالفانی گپاں دلگوش  دیگ بیت  وملكءِ هنوگیں جاور، گپ وترانءِ جاور إنت، گڑا شما ماں هرجاهے كه هست إت توان إت  كه گوں ذمه داراں گپ وتران بكن إت،بلے ماں ملك واستانءَ نا امنی پیداگ مكن إت. ما امنیتءِ لوٹوك إیں ونا امنیءَ نمن إیں.

ذمه دار ومسئولاں مردمانی سجلی مشكلانی بارهءَ فكرے بزور أنت

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ پیشنمازءَ  ماں دگه بهرے چه وتی گپاں په "سجلی مشكلاں" و"مجوز دیگ په لهتے روستا ومیتگاں" اشاره كت وپرمائینتی:  ذمه داراں إے چیزءِ بارهءَ دلگوش بكن أنت كه ماں سیستان وبلوچستانءَ بازیں مردمےءِ سجلانی سرا "مشكوك التابعة" یا "ممنوع الخدمات" جنگ بوتگ كه لازم إنت ذمه داراں، استاندار وملكءِ وزارت إے بارهءَ فكرے بكن أنت  وحقءَ چه باطل جدا بكن أنت. واجهءَ پرمائینت: ما جعلی سجلانی پلامرزیءَ نكنیں، بلكیں لوٹیں كسانے كه اصلی سجل ومدرك إش گون إنت گڑا آیانی سرا ظلم وزوراكی كنگ مبیت. بازیں كسانے كه  اصلی إیرانی أنت، بلے لهتے مشكلءِ واستا كه ماں گوستگیں نظامءَ بوتگ أنت چوشكه چیر بوگ چه سربازیءَ سجل إش نگپتگ، گڑا ذمه داراں په إشاں یك راهے در بگیج أنت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ خطیبءَ گونڈو وجنیناں بے محرمءَ دزگیر كنگ وآیانی برگ په اردوگاهاں إیرجت وإے كاری "اسلامی رهبندانی مخالف" زانت. مولانا عبدالحمیدءَ دومی مشكلءِ بابتءَ پرمائینت: بازیں شكایتے موجود إنت كه منابع طبیعیءَ لهتے قدیمی روستایانی بے مجوزیں ساخت وسازءِ بابتءَ گیر داتگكه إشی فقهی رهبند "القدیم یترك علی قدمه" مخالف إنت، گڑا نباید كوهنیں روستا و میتگانی ساخت وساز گوں مشكلءَ دیم په دیم ببیت. همے پیما آ میتگانے كه هنو بندگ بوتگ أنت نباید ویران كنگ ببنت، منابع طبیعی پیسر چه إے میتگانی بندگءَ باید آیانءَ بگوشیت مجوز بگر أنت. منی توصیه په شهرداریءِ ذمه داراں إشنت كه پیسر چه لوگءِ بندگ مردمانءَ په مجوزءِ گرگ مجبور بكن أنت، نه إشی كه رند چه بندگءَ گوں آپ وبرقءِ كهت كنگ ولوگءِ ویران كنگءَ، پاترپ دیگ ببنت. واجهءَ په "سند ازدواج" و "سند املاك"ءِ گرگءَ تأكید كت.

 همے پیما مولانا عبدالحمیدءَ "نادرستیں تجارتاں" إیرجت وگوں تأكید په دلگوش كنگ په سرمایه گذاریءَ پرمائینتی:  مواد مخدر والكلی مشروباتءِ تجارت، صحیح نه إنت وپه جامعه وچاگردءَ ضرر إنت، چاگردءِ مشكلانی مزنیں بهرے په مواد مخدر وناروائیں كالایانی تجارتءَ پچترّیت.
بُن گپ: حالءُ احوال،  جمعهءِ وعظان، 
ٹَـپـّه یاں : اخبار اهلسنت، اخبار بلوچستان، گروگان گیری، مولاناعبدالحمید، مسجدمکی، دارالعلوم زاهدان، زبان بلوچی،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ