تبلیغات
چیهال - تپاكی و همدلی و عدالتءِ اجرا هر حكومتےءِ‌ پابرجاهیءِ نشان إنت
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


تپاكی و همدلی و عدالتءِ اجرا هر حكومتےءِ‌ پابرجاهیءِ نشان إنت

مولانا عبدالحمیدءَ ماں بهرے چه جمعهءِ (18 بهمن 1392)ءِ گپاں گوں اشاره په دهه فجرءِ آیگءَپرمائینتی: ایرانءِ اسلامی انقلاب، ماں جهانءَ اولی  اسلامی جُنز أت كه پهكیں راج و مذهباں، مكتبیاں، وانوگر و نودربراں گوں جمهوری اسلامیءِ‌ بنیادگرءِ سروكیءَ ماں إے انقلابءَ بهرإش زرت، حتی كسانے كه مسلمان نه إتنت و دیندوست هں نه إتنت په انقلابءِ سوبیں بوگ و پیروزیءَ كمك إش كت. پچے كه ایرانءِ راجءَ زانتگ أت كه ملكءَ چه فردی و شخصی حكومتءَ درآیگ لوٹیت و نیازإنت كه یك تحول و تبدیلی إے ببیت تا كه ملت بتونیت وتی سرنوشتءَ گوں وتی دستءَ تعیین بكنت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ پیشنمازءَ پرمائینت: ایرانءِ‌ملتءِ جنز و باهند إے دورءِ مزنتریں قیام و باهند و یك بے نظیریں باهندے أت كه ایرانءِ ملت گوں تپاكی و همدلیءَ پادآتك أنت. هما پیمءَ كه إے انقلابءَ په ایرانءِ راجءَ سربلندی و عزت آرت و ایرانءِ‌راج ماں دنیاءَ زندگیں و آگاهیں راجے پجاه آرگ بوت، إے انقلابءِ پابرجاهی ماں تپاكی و پلامرزی وحمایت چه راج و مذهبان و چاگردءِ سرجمیں مردمان إنت.

منی نزّءَ هما وڑءَ كه تپاكی و همدلی و عدالتءِ اجرا، حكومتءِ پابرجاهیءِ مزنتریں سبب أنت، ناتپاكی و اختلاف هں مزنتریں پاترپ و تهدید په هر حكومت و نظامے إنت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ خطیبءَ دیمءَ پرمائینت: عدالت وبرابریءِ اجرا تونیت هر حكومت و نظامےءَ پابرجاه بداریت. گڑا پهكیں واك و دست اندركاراں، عدالتءِ كشك و راهءِ سرءَ گام بزورأنت، پچے كه الله تعالیءَ اعتدال تایید كتگ و مئی دین اعتدالءِ دین أنت و افراط و ترندروی په مئی ملكءَ مزنیں تاوان وخطرے زانگ بیت.

مولانا عبدالحمیدءَ "فساد"ءَ مزنتریں پاترپ وتهدید په ملكءَ زانت وپرمائینتی: منی هیالءَ مزنتریں پاترپ په ایرانءَ "فساد"إنت كه باید اداری فساد و لالچ و رشوه واری گار كنگ ببنت. فسادءِ گاركنگ په پهكیں واك و ذمه داراں لازم إنت. گڑا كسانے كه ماں فساد و بیت المال و خزانهءِ لوٹگ و پلگءَ دست إش بوتگ، باید چه قانونءِ راهءَ درگیجگ و ببنت و بیت المال په ملتءَ‌پچترینگ ببیت.

واجهءَ راج و قومانی حقوقءِ بارهءَ پرمائینت: باید پهكیں راج و قوماں په یك چمے چارگ ببنت. إے حزب و پاٹاں فرصت أنت و تهدید نه أنت، بلے نباید مئی ملكءِ‌تها حزبی و پاٹی درگیری وجنجال ببیت، بلكیں بایدإنت یكادگرءَ برداشت بكن أنت و باید ملتءَ دورچاری ببیت، گڑا ایرانءِ ملت تونیت كه یك سربلند و عزت داریں راجے ببیت و راهی روشن ببیت.

زاهدانءِ اهلسنتءِ جمعهءِ‌پیشنمازءَ پهكانی په بهرزورگ ماں 22 بهمنءِ روانك وراهپیمائیءَ تاكید وتوصیه كت.

بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: جمعهءِ وعظان، 
ٹَـپـّه یاں : خطبه های جمعه، بیانات جمعه شیخ الاسلام، مولانا عبدالحمید، مسجدمکی، دارالعلوم زاهدان، سیستان وبلوچستان، اخبار اهلسنت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ