تبلیغات
چیهال - مولانا احمد ناروئی:انسانانی بهار، ماں پیغمبرءِ حكمانی فرمانبرداریءِ تها إنت.
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


مولانا احمد ناروئی:انسانانی بهار، ماں پیغمبرءِ حكمانی فرمانبرداریءِ تها إنت.

زاهدانءِ موقتی جمعهءِ پیشنمازءَ وتی جمعهءِ وعظاں(27/دی/1392)گوں إے آیهءِ وانگءَ «لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رئوف رحیم شروع كت أنت وگوشتی: گوں ربیع الأولءِ پربیگءَ مردم په تاریخءِ مستریں تحولءِ یادءَ كپیت كه ماه ربیع الأولءِ مستریں تحول،پیغمبرءِپیداگ بوگ إنت، ماں سال 571 میلادیءَ كه سال "عام الفیل" هں گوشگ بیت ، پیغمبر وتی مباركیں قدم ماں دنیاءِ تها إیر كت. إے وهدی مردم ماں مادی ومعنوی فقرءُ ناداریءِ تها كپتگ إتنت، چه حضرت عیسی مسیحءَ رند كه بازیں قرنے گوستگ أت هچ پیغمبرے په انساناں دیم دیگ نبوتگ أت.

آیانی اخلاق ورفتار سك پست أت، قرآنءِ مجید آیانی بدیں حالا إے پیما بیان كنت: وكنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.

مولانا احمدءَ پرمائینت: إے اسفناكیں حالت دیم روی كنگ أت تا إشی كه الله تعالیءَ پیغمبر په نبوتا گچین كت والله تعالیءَ گوں پیغمبرءِ مبعوث كنگا إے بشارت په انساناں دات كه بهارگاه موسم په كل انساناں رستگ و جهل و نادانی ءِ زمستانا پشت كتگ و هدایتءِ هوراں په گوارگا لگتگ أنت.

مولانا احمدا دیما پرمائینت: بے شك هما كس تونیت كه چه إے بهارگاها گیشتر بهر بزوریت كه پیغمبرءِ تعلیمانی سرا عمل بكنت، وانسانانی بهارگاه ماں پیغمبر حكمانی سرا اوشتگءِ تهاإنت. صحابهءِ كراما چه إے بهارگاها شر بهر زرت.

زاهدانءِ جمعهءِ پیش نمازءِ نایبءَ  مردمانی چه پیغمبرءِ اخلاقی زندگیءَ سهیگ كتنت وگوشتی: یكے چه پیغمبر اخلاقی صفتاں صبر وبردباری أت، پیغمبر اهانت كتگ بوت، سگندگ واجه سرا دور دیگ بوت و هردابیں اذیت وآزار دیگ بوت، بلے پیغمبرا إے پهک تحمل كت أنت، تا بلكیں یكے چه إشانی اولاداں مسلمان ببیت. گڑا بایدنت مسلماناں پیغمبرءِ إے صفتاں ماں وتی زندا بیار أنت  و یکادگرءَ برداشت بکن أنت.

مولانا احمدا گوشت:‌یكے دگه چه رسول الله ءِ اخلاقی صفتاں سیادی و خویشاوندیءِ رشتگ ءِ دارگ إنت پیغمبر پرمائینت: هركس ماںكه ماں دنیاءا سیادیءی رشتگا بداریت الله تعالی آئیءَ وتی رحمتانی چیرا قرار دات وهركسے كه سیادیءِ رشتگا ببریت الله تعالی وتی رحمتانا چه آئی بریت. په همے سیادیءِ رشته دارگ وهدیكه پیغمبرا مكه فتح كت قریشیاں واجه باز اذیت وآزار داتگ أت بلے واجها آ پهك معاف كت أنت.

واجها دیم گوشت: دگه اخلاقی درسے چه پیغمبرءِ زندگیا وفا كنگ و اوشتگ وتی قول و عهدءِ سرا إنت. واجه پیغمبر همك وهدا وتی عهد وقول ءِ سرا اوشتاتگ أت وپرمائینتی: لا إیمان لمن لا عهد له. آئی كه قولی مبیت آئیءَ ایمان نیست.

دارلعلوم زاهدانءِ اداری معاونتءَ پرمائینت:"عدالت" و"تپاكی"  چه پیغمبر صفاتان أنت ، یكے چه پیغمبرءِ كاراں وهدے كه مدینهءَ آتك  مهاجرین و انصارءِ در میانی مؤاخاة وبراتی ءِ پیمانی بست.

گڑا بایدنت مروچگیں مسلماناں هں گوں وت برات ببنت، هما پیما كه مهاجرین وانصارا گوں براتی، مدینه منوره إش آباد كت مسلمانانں هں گوں براتی وتپاكی وتی مشكلاتانا حل بكن أنت.

واجهءَ آخر سرا گوشت: مارا امیت إنت كه "براتی" و"وحدت" ماں چاگردءِ هربهرے رعایت كنگ ببیت واهلسنت ماں پهكیں اداری مسئولیتانی تها گوں وتی براتی شیعیانی كرا كار زورگ ببنت

 سرچمگ: بلوچی سنی آنلاین
بُن گپ: جمعهءِ وعظان، 
ٹَـپـّه یاں : مولانا احمدنارویی، مسجدمکی، خطبه های جمعه، اهلسنت زاهدان، اخبار اهلسنت،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ