تبلیغات
چیهال - صرف فعل " رَوَگ " (رفتن)
چیهال
سبزبات بلوچی باندا نه مروچی


مرتبه
وهد : پنجشنبه 12 دی 1392
صرف فعل " رَوَگ " (رفتن) " شُت" (رفت) در زبان بلوچی و طریقه نوشتن آن؛ با معادل پارسی در سه زمان گذشته ؛ حال و آینده(گوَستگیں وهد-هَنّیگیں وهد-دیم ءِ آیوكیں وهد)
---------------------------------
جهدکار:  khalil baloch
---------------------------------
((گوَستگیں وهد=زمان گذشته؛ماضی))

[ماضی ساده:نزیکیں گُوَست]:

طرز ساخت=بن فعل(بن گال)[شُت] +شناسه(پجارینوک)[اں؛ئے؛-؛اِیں؛اِت؛اَنت]:
من شُتاں=من رفتم-
تو شُت ئِے=تو رفتی-
آ شُت=او رفت-
ما شُت اِیں=ما رفتیم-
شما شُت اِت=شما رفتید-
آ شُت اَنت=آنها رفتند-
[ماضی استمراری=دراج كشیں گُوَست]:
طرز ساخت=بُنگال یا بن فعل(رَوَگ)+ ءَ + پجارینوک یا شناسه(اِتاں-اِت-اَت--اِت اِیں-اِت اِت-اِت اَنت)
رَوَگءَ اِتاں:داشتم می رفتم
روگءَ اِت ئے:داشتی می رفتی
روگءَ اَت:داشت می رفت
روگءَ اِت اِیں:داشتیم میرفتیم
روگءَ اِت اِت:داشتید می رفتید
روگ ءَ اِت اَنت:داشتند می رفتند

---------------------------------
[ماضی بعید=دیریں گُوَست]
بُنگال (شُت)+-َگ+پجارینوک(اِتاں- اِت ئے- اَت- اِت اِیں- اِت اِت- اِت اَنت)
شُتَگ اِتاں:رفته بودم
شتگ اِت ئے:رفته بودی
شتگ اَت:رفته بود
شتگ اِت اِیں:رفته بودیم
شتگ اِت اِت:رفته بودید
شتگ اِت اَنت:رفته بودند

---------------------------------

[ماضی نقلی=ٹگلیں گوست]:

بُنگال (شُت)+-َگ+پجارینوک(اں- ئِے-_- اِیں- اِت- اَنت)
شُتَگاں=رفته ام
شُتَگ ئِے=رفته ایی
شتگ:رفته است
شتگ اِیں=رفته ایم
شُتَگ اِت=رفته اید
شتگ اَنت=رفته اند

---------------------------------
[ماضی التزامی=زرورتیں گُوَست]
ب+بُنگال (شُت)+ین+پجارینوک(اں- ئے-_- اِیں- اِت- اَنت)
بِشُتیناں:می رفتم
بشتین ئے:می رفتی
بشتین:می رفت
بشتین اِیں:می رفتیم
بِشُتین اِت:می رفتید
بشتین اَنت:می رفتند

ب+بُنگال (شُت)+ین+ اِت +پجارینوک(اں- ئے-_- اِیں- اِت- اَنت)
بِشُتین اِت آں:می رفتم
بشتین اِت ئے:می رفتی
بشتینت:می رفت
بشتین اِت اِیں:می رفتیم
بِشُتین اِت اِت:می رفتید
بشتین اِت اَنت:می رفتند
---------------------------------

((هَنّیگیں وهد = زمان حال))

بُنگال (روگ)+ ا +پجارینوک(یاں- ئے- اَت- اِیں-اِت-اَنت)
رَوَگایاں:دارم میروم
روگائے:داری میرویی
روگااِنت:دارد میرود
روگااِیں:داریم می رویم
روگااِت:دارید می رویید
روگااَنت:دارند می روند

---------------------------------
((دیم ءِ آیوكیں وهد =زمان آینده؛مستقبل))
بنگال(رو) +پجارینوک
[آینده اِخباری=دیمءِحال دیوكیں وهد]
رَواں=می روم
رو ئے=می رویی
رَوت=می رود
رو اِیں=می روییم
رو اِت=می رویید
رَو اَنت=می روند

---------------------------------
[آینده التزامی=دیمءِ زَرورَتیں وهد]
ب+
بُنگال (رو)+پجارینوک(اں- ئے- ت- اِیں- اِت- اَنت)
بِرَواں=بروم
برو ئے=برویی
برَوت=برود
برو اِیں=بروییم
برو اِت=برویید
برَو اَنت=بروند

---------------------------------
[امر؛دستور=پرمان]
ب+بنگال
برو=برو
[نهی؛منع=مكن]
م+بنگال
مرو=نرو؛مروبُن گپ: بلوچی زبانء سکینگ(آموزش زبان بلوچی)،  بلوچی لبزانك، 
ٹَـپـّه یاں : آموزش زبان بلوچی، زبان وادبیات بلوچی، بلوچی لبزانک، افعال بلوچی،
دیم دیوک: muhammad askani
گڈسری نبشتانکاں
نبشتانکانی لڑ
همُک روچی لینک
دگه ساماں
من کلوبءِ تها

قالب وبلاگ